Zásady ochrany osobných údajov

Tento dokument sme zostavili s cieľom poskytnúť našim klientom a všetkým, s ktorými máme akýkoľvek zmluvný alebo iný vzťah, jasnú a zrozumiteľnú informáciu o tom, ako funguje Refundio a:

 • aké osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame a na aké účely,
 • aký právny základ máme pre spracovanie osobných údajov,
 • ako spracovávame osobné údaje a ako zabezpečujeme ich ochranu,
 • komu môžeme poskytnúť osobné údaje našich klientov,
 • aké máte práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracovávame.

Môžete sa spoľahnúť na to, že ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne a postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše údaje chránime tak, ako nám to dovoľujú bežne dostupné technické prostriedky.

Spracovanie osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (známejšie ako "GDPR") a zákonom č. 110/2019 Zb. o spracúvaní osobných údajov v účinnom znení.

Nerozumiete akejkoľvek časti týchto zásad alebo máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa osobných údajov? Neváhajte nám napísať na e-mail: air@refundio.eu.

Aké osobné údaje o vás získavame?

Na začiatok si povedzme, čo to sú osobné údaje. Na nariadenie GDPR sa opisujú ako informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Aby ste si to dokázali lepšie predstaviť, povedzme si to radšej na príkladoch. Typickými osobnými údajmi môžu byť meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa bydliska, rodné číslo, pohlavie, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti. Platí, že z daných údajov alebo kombinácie takýchto údajov musí byť možné identifikovať konkrétneho človeka.

Pracujeme predovšetkým s údajmi, ktoré sa týkajú užívateľov našich služieb, vrátane možných budúcich klientov, ktorí sa zaujímajú o naše služby. Podľa povahy situácie spracovávame ďalej aj údaje o zástupcoch.

Okrem vašich základných osobných údajov spracovávame aj veľa ďalších. Napríklad to, aké služby u nás využívate a akým spôsobom. Pracujeme tiež s údajmi, ktoré sa dozvieme z toho, ako spolu jednáme, voláme si alebo píšeme. Ďalej potom s charakteristickými údajmi, čo je napríklad váš vek. Pracujeme len s takými osobnými údajmi, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme vám mohli poskytovať naše služby.

Chceme, aby ste vedeli, že spracovávame najmä tieto údaje:

Identifikačné údaje, ako sú vaše meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresa bydliska, štátna príslušnosť, národnosť a podoba vášho podpisu, sú súčasťou rámcovej zmluvy alebo ďalších zmluvných dokumentov, ktoré spolu uzatvárame.

Ďalej pracujeme s vašimi kontaktnými údajmi, medzi ktoré patria predovšetkým váš e-mail a telefónne číslo, bez ktorých by sme vám naše služby ani nemohli poskytnúť. Webové stránky Refundio prevádzkuje a vaše osobné údaje spracováva spoločnosť Verdikto Group s.r.o., so sídlom Žižkova 13, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 54 625 637, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košiciach.

Prečo získavame vaše osobné údaje a čo nás k tomu oprávňuje?

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva pre určitý účel, pričom k tomuto účelu musí existovať právny dôvod. Prečo osobné údaje získavame a čo nás k tomu oprávňuje (právny dôvod) uvádzame vždy pri danom účele.

Vaše osobné údaje teda spracovávame na základe plnenia vzájomnej zmluvy, na základe plnenia našich zákonných povinností a na základe nášho oprávneného záujmu. Pred použitím informácií na účel, ktorý nie je uvedený v týchto Zásadách, vždy vyhodnotíme, či je potrebný váš súhlas alebo iný dôvod na spracovanie na základe posúdenia zlučiteľnosti účelu podľa čl. 6 ods. 4 GDPR.

Vaše údaje využívame v našej internej dokumentácii, v ktorej evidujeme dátové toky o tom, kde sú vaše osobné údaje uložené, spôsoby ich zabezpečenia, či boli vaše údaje zmazané, kto ich v rámci našej spoločnosti zmazal a kedy, aby sme boli schopní dokázať náš súlad s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracovávané iba nami a neposkytujeme ich ďalším spracovateľom.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté napríklad policajným orgánom alebo iným orgánom na obhajobu našich právnych nárokov alebo v prípade, keď nám to zákon stanoví. Všetky osobné údaje sú spracovávané iba na území Európskej únie.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba po dobu nevyhnutne potrebnú k naplneniu vyššie uvedených účelov, pre ktoré boli zhromaždené - registrácia, obhajoba právnych nárokov, prispôsobovanie našich služieb, plnenie zákonných povinností a ďalších.

Skutočná doba uchovávania informácií sa môže pre jednotlivé účely líšiť. Medzi kritériá, na základe ktorých je určená doba uchovávania informácií, patria:

- Ako dlho sú osobné údaje potrebné na poskytovanie služieb a pre zabezpečenie chodu našej spoločnosti? To zahŕňa aktivity, ako je udržiavanie ponuky služieb, udržiavanie zabezpečenia našich systémov a udržiavanie príslušných obchodných a finančných záznamov. Toto je všeobecné pravidlo, ktoré je vo väčšine prípadov základom pre určenie doby uchovávania údajov.

- Stanovuje nám zákon, aby sme údaje uchovávali? Typicky sa jedná o účtovné predpisy, predpisy v oblasti daní alebo poskytovania právnych služieb. V takom prípade ich budeme uchovávať po túto stanovenú dobu.

- Vzťahujú sa na nás právne, zmluvné alebo podobné záväzky uchovávať údaje? Medzi príklady patria zákony upravujúce povinné uchovávanie údajov, vládne nariadenia uchovávania údajov súvisiacich s vyšetrovaním alebo údaje, ktoré je nutné uchovávať pre účely súdneho sporu.

- Existuje medzi nami zmluvný vzťah? Osobné údaje budeme uchovávať po dobu existencie tohto vzťahu.

- Udelenili ste nám pre nejaké spracovanie súhlas? Ak áno, budeme Vaše údaje spracovávať po dobu trvania tohto súhlasu.

Prišiel Vám od nás obchodný e-mail?

Prišiel Vám od nás obchodný e-mail? Potom ste naším zmluvným partnerom, ktorému poskytujeme naše služby. Obchodný e-mail obsahuje ponuku našich ďalších služieb alebo iné ponuky na podobné výrobky a služby. Pretože ste sa dobrovoľne rozhodli využívať naše služby, môžeme Vám zasielať obchodné e-maily na základe nášho oprávneného záujmu. Vždy však uvádzame, že sa jedná o obchodný e-mail, vrátane možnosti kedykoľvek odmietnuť zasielanie akýchkoľvek obchodných e-mailov.

Obchodné e-maily budeme zasielať z e-mailovej adresy air@refundio.eu, po dobu existencie Vášho účtu alebo existencie vzájomného zmluvného vzťahu.

Aké práva máte v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov?

V súvislosti s nami vykonávaným spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);
 • právo na obmedzenie spracovania údajov;
 • právo podať námietku voči spracovaniu;
 • právo na prenositeľnosť údajov;
 • právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si mohli urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, tak za akými účelmi, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov, a to vo výške 10 eur.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ak by boli nepresné alebo neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je nezákonné, (iii) vzniesli ste námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevládajúce oprávnené dôvody pre spracovanie, (iv) ukladá nám to zákonná povinnosť alebo (v) v súvislosti s osobnými údajmi, k ich spracovaniu ste udelili súhlas, tento súhlas odvoláte.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, nesmieme Vaše osobné údaje spracovávať inak ako tak, že ich budeme mať len uložené a prípadne ich môžeme použiť len s Vaším súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo na námietku znamená, že máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu. Ak podáte námietku, táto bude vyhodnotená a následne Vám oznámime, či sme jej vyhoveli a Vaše údaje nebudeme ďalej spracovávať, alebo že námietka nebola oprávnená a spracúvanie bude pokračovať. V každom prípade bude spracúvanie obmedzené po dobu, kým bude námietka vybavená. Ak vznesiete námietku proti priamemu marketingu (zasielanie obchodných oznámení), prestaneme Vám posielať ďalšie obchodné oznámenia.

Právo na prenositeľnosť údajov znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy a ktoré sú súčasne spracúvané automatizovane, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na to, aby boli tieto osobné údaje poskytnuté priamo inému správcovi.

Ak máte pripomienky alebo sťažnosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov alebo otázku na osobu zodpovednú za ochranu dát v našej spoločnosti alebo uplatňujete niektoré zo svojich práv, kontaktujte nás na e-mailovej adrese air@refundio.eu. Na Vaše otázky alebo pripomienky odpovieme do jedného mesiaca.

Na našu činnosť dohliada Úrad na ochranu osobných údajov, u ktorého môžete v prípade Vašej nespokojnosti podať sťažnosť.

Zmeny zásad

Zásady sa môžu v priebehu času meniť. Ak dôjde k zmene, budeme Vás o tom dostatočne informovať. Nemusíte sa tiež obávať a na žiadosť Vám zašleme pôvodné znenie týchto Zásad spracúvania osobných údajov.

Tieto Zásady sú účinné od 1. 1. 2023.